Golden Goodbye

Leipzig, Germany

Golden Goodbye

Crane Houses

Cologne, Germany

Love

Cologne, Germany

Rheinauhafen

Cologne, Germany

Shine bright

Leipzig, Germany

Shine bright

Dicker Herkules

Cologne, Germany

Dicker Herkules

Cologne Panorama

Cologne, Germany

Altes Hafenamt

Cologne, Germany

Altes Hafenamt Köln